BIP Centrum Integracji Społecznej Bydgoszcz  www.cis.bydgoszcz.pl
 
Regulamin CIS Bydgoszcz

ZARZĄDZENIE NR 1/2011/A
DYREKTORA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

Na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1153/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2010r. udzielonego Dyrektorowi gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności związanych z utworzeniem samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy oraz na podstawie §24 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, z późn. zmianami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011r.

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy

mgr Andrzej Jankowski


Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszcz
wytworzył: Redakcja BIP - 2006.10.22
wprowadził: Administrator - 2006.10.22
ostatnia zmiana: 2016.03.03