CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Integracji Społecznej im Jacka Kuronia Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.cis.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.10.2006r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.01.2024r.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Centrum Integracji Społecznej im Jacka Kuronia Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz
tel./fax 52 348 61 74 (Sekretariat)
cis@cis.bydgoszcz.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą do kontaktu jest Pan Michał Pingot, irz@cis.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 348 61 74 wew. 29.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb skargowy

Skargi można składać do Dyrektora Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy pocztą na adres:
ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz
drogą elektroniczną na adres:
dyrektor@cis.bydgoszcz.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku bezpośrednio z drogi wewnętrznej, z podjazdem, bez utrudnień.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Budynek jednopoziomowy (parterowy). Dostęp do wszystkich pomieszczeń poziomu wejścia.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny, z dużą ilością miejsc, parking na czas pobytu.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma utrudnień ani ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Nie ma.

Inne informacje
Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
Brak progów w drzwiach wejściowych i w drzwiach wewnętrznych.

Aplikacje mobilne

Centrum Integracji Społecznej im Jacka Kuronia Bydgoszczy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Data dodania: 2021-03-15
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2024-03-26
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot