CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w celu ich ponownego wykorzystywania:

 1.  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1.  udostępniona w systemie teleinformatycznym Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych;
  2.  udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
  3.  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 2.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  1.  Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub udostępnianych w sposób inny niż na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: jeśli dla informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
   1.  poinformowania o źródle (np.: adresie internetowym BIP podmiotu, adresie internetowym innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy;
   2.  informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
   3.  podania zakresu odpowiedzialności Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy za udostępniane lub przekazywane informacje.
  2.  Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.).
  W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.
 3.  Sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
  Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.) lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
  W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 4. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
  1.  Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
   1.  informacja sektora publicznego nie została udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.), albo
   2.  informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
   3.  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
   4.  informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego
  2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:
   1. nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
   2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
   3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
   4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
   5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
   6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  3. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.
  4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  6. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:
   1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
   2. koszty elektronicznych nośników danych;
   3. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).
  7. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 6 nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie
 5. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:
  1. Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
  3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.).
  4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.) z tym, że:
   1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 6. Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy nie zawarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.
 7. Zasady odpowiedzialności Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy:
  Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
  2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.).

plik pdf ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Data dodania: 2021-03-04
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-03-04
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot