CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego » Kryteria ustawowe przyjęcia do IPZS

Kryteria ustawowe przyjęcia do IPZS

Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) przewidują, że do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego mogą być przyjęci w szczególności:

  1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  2. uzależnieni od alkoholu,
  3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Data dodania: 2021-02-26
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-02-26
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot