CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: CIS Bydgoszcz » Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Sprawy wniesione do Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwienia lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio u pracownika, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.

Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonej sprawy.

Sprawy rozpatrywane są według terminów określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.):

  • niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  • nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
  • w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego zawiadamia się strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawy rozpatrywane według przepisów szczególnych są załatwiane w terminach w nich określonych.

Data dodania: 2021-02-26
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-02-26
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot