CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: CIS Bydgoszcz » Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.). Na podstawie art. 63 KPA:

 1. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 2. podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych;
 3. podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu;
 4. organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podania wnoszone w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz

Na podstawie art. 64 § KPA jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniesiona sprawa, załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i może zakończyć się poprzez:

 1. wydanie decyzji administracyjnej,
 2. wydanie postanowienia,
 3. wydanie zaświadczenia,
 4. udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek,
 5. udzielenie pisemnej lub ustnej informacji,
 6. udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie (np. posła).

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej należy kontaktować się z Sekretariatem Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy pod nr tel. 52 348 61 74 w celu uzyskania połączenia z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie danej sprawy indywidualnej.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków" (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Inne sposoby składania skarg i wniosków:

 1. skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić u pracowników poprzez skontaktowanie się z Sekretariatem pod nr tel.: 52 348 61 74
 2. skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr: 52 348 61 74
 3. skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: cis@cis.bydgoszcz.pl

Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).

Natomiast ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.) precyzuje zapis art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Data dodania: 2021-02-26
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-02-26
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot